Zeszyty naukowe
Autor: Izabela Szamrej-Baran 291
Strony: 291-304
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto problematykę ubogich pracujących, czyli tych osób, które pomimo posiadania pracy pozostają biedne. Skoncentrowano się na analizie ich cech społeczno-demograficznych oraz scharakteryzowano statystycznie ich gospodarstwa domowe.
Słowa kluczowe: ubóstwo, ubodzy pracujący, intensywność pracy w gospodarstwie domowym

WORKING POOR IN POLAND COMPARED TO EUROPEAN UNION COUNTRIES

Abstract
The paper addresses some problems of working poor, i.e. persons, who are poor despite of being employed. The author’s efforts concentrated on analysing social and demographic characteristics of those persons as well as on statistical description of their households. Keywords: poverty, working poor, work intensity of the household
JEL Codes: I32, J28