Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Kryk 317
Strony: 317-321
pdf pełen tekst

W recenzowanej monografii podjęto bardzo ważny i interesujący problem pomiaru i oceny efektów dokonującej się w Unii Europejskiej transformacji modelu gospodarczego i społecznego w stronę bardziej zrównoważonego środowiskowo i sprawiedliwego społecznie (sustainability transition), wyrażającej się przechodzeniem do zielonej gospodarki (green economy). Koncepcja zielonej gospodarki jest obecnie traktowana dwojako: z jednej strony jako sposób na wyjście z trwającego od 2008 roku kryzysu gospodarczego, a z drugiej – jako sposób/droga do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, stanowiącej od ponad 20 lat istotną ideę mającą zapewnić dalsze trwanie Ziemi i gatunku ludzkiego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest w dostateczny sposób opisana, udokumentowana i oprzyrządowana, czego nie można powiedzieć o koncepcji zielonej gospodarki. Ta ostatnia pojawiła się stosunkowo niedawno i to od razu w wysokiej rangi dokumentach Unii Europejskiej i światowych. Ze względu na swoją nowość nie jest jeszcze do końca rozpoznana i nie ma kompleksowego opisu jej istoty (ani w Polsce, ani gdzie indziej), nie ma też opracowanych narzędzi do pomiaru efektów przechodzenia do niej. Z tego powodu podjęcie się tego zadania, a zwłaszcza stworzenie wskaźnika do pomiaru zielonej gospodarki, zasługuje na uznanie, gdyż jest całkowicie nowatorskie. Zaproponowany Indeks Zielonej Gospodarki może stanowić podstawę uogólnień i opracowań z danego zakresu o charakterze aplikacyjnym. Według mnie praca na te- mat podjęty przez Autorkę przyczyni się zarówno do rozwoju zagadnień związanych z ekonomią zrównoważonego rozwoju, teoriami wzrostu i rozwoju gospodarczego, jak i do udoskonalenia, a wręcz poszerzenia metodologii pomiaru efektów osiąganych dzięki ekologizacji gospodarki, co również potwierdza trafność wyboru tematu i jego aktualność. ...