Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Baranowska-Prokop 11
Strony: 11-22
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Za główny cel artykułu przyjęto zbadanie skutków negocjacji offsetowych w warunkach oligopolu bilateralnego. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza modelowa wykorzystująca prostą grę dynamiczną opartą na tzw. dylemacie więźnia. Otrzymane wyniki uzasadniają stwierdzenie, że próby rządów niektórych państw odnośnie do skoordynowanej, wielostronnej redukcji ofert offsetowych mają niskie prawdopodobieństwo sukcesu w warunkach intensywnej konkurencji na rynkach uzbrojenia we współczesnej gospodarce światowej. Stąd wynika wniosek, że zjawisko konsolidacji polskiego przemysłu obronnego wpłynie na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej w procesie zawierania przez Polskę umów offsetowych.
Słowa kluczowe: offset, dynamika konkurencji, przemysł obronny

ANALYSIS OF OFFSET NEGOTIATIONS IN BILATERAL OLIGOPOLY – IMPLICATIONS FOR THE POLISH DEFENSE INDUSTRY

Abstract
The main objective of this paper is to evaluate the consequences of offset negotiations in the case of bilateral oligopoly. The employed research method is the analysis of a simple dynamic game based on the prisoner's dilemma. The results lead to the conclusion that any attempts of governments to coordinate multilateral reduction of offset packages have a low probability of success in the environment of intense competition on defense markets in the contemporary world economy. Hence, it can be stated that the consolidation processes in the Polish defense industry will strengthen the bargaining power of Polish offset negotiators.
Keywords: offset, dynamics of competition, defense industry