Zeszyty naukowe
Autor: Krystian Mucha 431
Strony: 431-445
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie niestandardowych rozwiązań przyjętych przez turecki bank centralny. W artykule opisano dwa nowatorskie elementy zmodyfikowanej strategii bezpośredniego celu inflacyjnego: mechanizm wyboru waluty rezerwowej (reserve option mechanism, ROM) oraz wykorzystanie korytarza stóp procentowych (interest rate corridor, IRC). Zaprezentowano argumenty przemawiające na korzyść przyjętych rozwiązań i na kilku przykładach pokazano ich wykorzystanie w polityce pieniężnej. Omówiono trudności związane z prowadzeniem polityki pieniężnej nakierowanej na osiągnięcie stabilności finansowej. Zaprezentowano podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Turcji oraz komentarze i opinie formułowane przez instytucje międzynarodowe (przede wszystkim MFW) i ekonomistów z krajów rozwiniętych zarówno pod adresem sytuacji gospodarki tureckiej, jak i przyjętych rozwiązań niekonwencjonalnych.
Słowa kluczowe: niekonwencjonalna polityka pieniężna, strategia bezpośredniego celu inflacyjnego, mechanizm wyboru waluty rezerwowej, korytarz stóp procentowych, Turcja

UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY IN THE DEVELOPING COUNTRIES – THE CASE OF TURKEY

Abstract
The aim of the paper is the presentation of unconventional measures taken by the Central Bank of Turkey. Two novel elements of the modified inflation targeting strategy are described: reserve option mechanism and interest rate corridor. Arguments for the new instruments as well as a few examples of their implementation in the conduct of monetary policy are presented. The article describes the difficulties concerning the implementation of the monetary policy with financial stability as an objective. Basic macroeconomic indicators of Turkey as well as the opinions of international institutions (mainly the International Monetary Fund) and economists concerning the Turkish economy and the implemented unconventional measures are presented.
Keywords: unconventional monetary policy, inflation targeting, reserve option mechanism, interest rate corridor, Turkey