Zeszyty naukowe
Autor: Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar 329
Strony: 329-343
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest próba teoretycznego objaśnienia istoty efektywnego gospodarowania zasobami pracy na poziomie regionalnym (i przy wyodrębnieniu zarówno ujęcia makro-, mezo-, jak i mikroekonomicznego) oraz dokonanie empirycznej analizy i oceny wykorzystania zasobów pracy w województwie wielkopolskim w latach 2000–2012. W powyższym kontekście identyfikowane są i rozważane charakterystyczne wielkości i miary efektywności gospodarowania zasobami pracy w regionie. Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie w analizowanym województwie doszło do znaczącej poprawy w efektywności gospodarowania zasobami pracy, a zwłaszcza w sferze zatrudnienia oraz wydajności pracy. W opracowaniu dokonano również porównawczej analizy i oceny efektywności wykorzystania zasobów pracy w innych regionach Polski w 2012 roku, z których wynika, że najwyższą efektywnością charakteryzowało się województwo mazowieckie, a Wielkopolska zajęła miejsce drugie.
Słowa kluczowe: efektywność gospodarowania, regionalny rynek pracy, zasoby pracy

EFFECTIVENESS OF THE USE OF LABOR RESOURCES AT THE REGIONAL LEVEL – CASE OF WIELKOPOLSKIE VOIVODSHIP 2000–2012

Abstract
The aim of the paper was an attempt to define the concept of economic effectiveness of the use of labor resources at the regional level in terms of macro-, mezzo- and microeconomic point of view. The aim of the article was also to analyze the effectiveness of use of labor resources in wielkopolskie voivodeship in 2000–2012. In this context, were observed and discussed specific measures of labor resources economic effectiveness in the analyzed region. Conducted analysis has shown that in an analyzed period and region there has been a significant improvement in effectiveness of use of labor resources, especially in the employment ratio and labor productivity. Conducted comparison of effectiveness of labor resources in polish regions has shown that the highest level of effectiveness was observed in mazowieckie, wielkopolskie and pomorskie, while the lowest level was observed in zachodniopomorskie, podkarpackie and warmińsko-mazurskie voievodshieps.
Keywords: economic effectiveness, regional labor market, labor resources