Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Mazur-Wierzbicka 371
Strony: 371-383
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena poziomu zaawansowania realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej. Realizacji celu pracy podporządkowano cztery zadania badawcze. W artykule przybliżono kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, zwracając uwagę na jego pomiar obowiązujący w UE. W ramach realizacji przyjętych zadań badawczych skonstruowano wskaźnik syntetyczny, przeprowadzono analizę jego kształtowania się w krajach UE w latach 2004–2010 oraz ukazano dynamikę jego zmian. Dokonano także grupowania krajów podobnych ze względu na kształtowanie się poziomu wskaźnika syntetycznego. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu oraz bazy danych Eurostatu.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Unia Europejska, analiza komparatywna

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ADVANCEMENT LEVEL IN THE REALIZATION THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UE COUNTRIES

Abstract
The main aim of this article is estimation the advancement level in the realization the sustainable development in UE countries. The four study tasks have been subordinated to the main aim of this work. The issues of sustainable development have been shown in this article, particularly with attention on measurement. Realization of the main study tasks has been done e.g. the synthetic rate has been created. The analysis of its creating in UE countries 2004–2010 has been done, with the dynamic of its changes also the share of UE countries with similar creating of synthetic level has been made. The study literature and Eurostat data have been used in this work.
Keywords: sustainable development, European Union, comparative analysis.
JEL Code: O56, P52.