Zeszyty naukowe
Autor: Agata Adamska 767
Strony: 767-776
pdf pełen tekst

Streszczenie
Dane dotyczące struktury własności spółek publicznych nie dostarczają pełnej informacji na temat siły głosu poszczególnych akcjonariuszy, ponieważ często udział w kapitale własnym spółek nie jest proporcjonalny w stosunku do udziału w głosach. W artykule poruszane są kwestie zarówno przyczyn występowania, jak i skutków różnych odmian mechanizmów lewarowania kontroli.

CONTROL-ENHANCING MECHANISMS IN PUBLIC COMPANIES


Summary
Data concerning the ownership structure of public companies do not provide accurate information on the voting power of each shareholder, because usually fractional share ownership is not proportional to fractional votes. This article discusses the reasons for providing a range of different kinds of control-enhancing mechanisms as well as the effects they bring.