Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Gad 777
Strony: 777-788
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł dotyczy funkcjonowania mechanizmu wewnętrznego nadzoru korporacyjnego, znajdującego odzwierciedlenie w działalności rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych. Celem artykułu jest prezentacja zmian regulacji mających miejsce na przestrzeni lat 2008 i 2009, dotyczących wzmocnienia nadzoru nad systemem rachunkowości. Zmiany te związane były m.in.: z rozszerzeniem odpowiedzialności rady nadzorczej za sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności, powoływania w ramach rady nadzorczej grupy zadaniowej (komitetu audytu) zajmującej się monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej, czy rozszerzonym zakresem ujawnień dotyczących nadzoru korporacyjnego, zawartych w sprawozdaniu z działalności. Celem artykułu jest również prezentacja wyników badania empirycznego, zrealizowanego wśród rad nadzorczych publicznych spółek kapitałowych.

THE INTERNAL MECHANISM OF CORPORATE GOVERNANCE AND ACCOUNTING SYSTEM IN THE POLISH PUBLIC COMPANIES – THE NEW REGULATIONS AND RESEARCH RESULTS


Summary
The article concerns the functioning of the internal mechanism of corporate governance, reflected in the activities of supervisory boards in Polish public companies. The aim of this article is to present the changes in regulations concerning the strengthening of the supervision of the accounting system which took place in 2008 and 2009. The changes concerned also the increased responsibility of the supervisory boards for financial statements and reports on the activities, the appointment of a task team among supervisory board members (audit committee) responsible for monitoring the financial reporting process and the expanded range of corporate governance disclosures contained in the reports of the activities. The purpose of this article is also to present the results of empirical research implemented among the supervisory boards of public companies.