Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Chajęcki, Chalnisia Krzakiewicz, Michał Chajęcki 9
Strony: 9-36
pdf pełen tekst

Streszczenie
Współcześnie wszystkie organizacje funkcjonują w stale i gwałtowanie zmieniających się warunkach otoczenia, które w mniejszy lub większy sposób wpływa na ich działania. Otoczenie to, obecnie bardziej nieprzewidywalne, zaskakujące, zwane coraz powszechniej burzliwym i turbulentnym, charakteryzuje się dużą zmiennością, konkurencyjnością, silną pozycją klientów oraz ma tendencje do przyspieszania. Zmiany zachodzące w otoczeniu dotyczące sfery politycznej, ekonomicznej, gospodarczej i społecznej, a także technologicznej i ekologicznej, wymuszają na organizacjach ciągłe dostosowywanie się o niego poprzez stosowanie odpowiednich procesów dostosowawczych.
Wymagania współczesnego rynku oraz turbulentne otoczenie zmuszają organizacje do ciągłego monitorowania zachodzących zmian oraz do dużej elastyczności działania
i szybkiej reakcji na pojawiające się sygnały z otoczenia.

Słowa kluczowe: elastyczność organizacji, turbulentne otoczenie, strategia organizacji

ORGANIZATION FLEXIBILITY IN A TURBULENT ENVIRONMENT

Summary

Today, all organizations operate in a constantly and rapidly changing environment, which infl uences their actions in a greater or smaller degree. This environment, at present more unpredictable, surprising and turbulent can be characterized by high changeability, competitiveness, customers’ strong position, with tendencies to accelerate. Changes occurring in this environment are of political, economic, social, technological and ecological nature. They force organizations to constant adaptation to the environment throughthe application  of proper adjustment processes.
Due to the requirements of modern market and turbulent environment organizations are forced to continuously monitor the occurring changes, as well as be highly flexible and react promptly to signals from the environment.

Keywords: organization fl exibility, turbulent environment, organization strategy