Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Gołembski, Grzegorz Wojtkowiak 37
Strony: 37-56
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule podjęto problematykę zarządzania zasobami ludzki w kontekście wpływu kapitału ludzkiego na wartość przedsiębiorstwa i podejmowane decyzje strategiczne. Autorzy wskazują, że kapitał ludzki oraz inne składniki kapitału intelektualnegomogą być świadomie kształtowane. One  same również mają znaczny wpływ na możliwość kreowania wartości dodanej i wartości przedsiębiorstwa. W artykule dokonano przeglądu metod pomiaru kapitału ludzkiego, pokazano jego znaczenie i na podstawie analizy przypadków wykazano, w których momentach wpływa na interpretacje wartości przedsiębiorstwa (nawet jeśli metody jej szacowania nie uwzględniają bezpośrednio kapitału ludzkiego).

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, wartość przedsiębiorstwa, wycena

THE SIGNIFICANCE OF THE MEASUREMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE CREATION OF VALUE OF THE COMPANY

Summary

The article brings up a subject of the human resources management w the context of influence of the human capital on the value of a company and the taken strategic decisions. Authors are indicating, that the human capital, as well as the other elements of  the intellectual capital, can be consciously developed. They have significant influence on the possibility of creating added value and value of a company. The article reviews the methods of measurement of the human capital, shows its significance and demonstrates, on the basis of the case studies, in which moments it influences the interpretations of the value of a company (even if the methods of its estimations do not take the human capital directly into consideration).

Keywords: human capital, value of a company