Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Góralski, Sławomir Pietrzak, Piotr Jędralski 57
Strony: 57-68
pdf pełen tekst

Streszczenie
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia standingu finansowego oraz ewentualnego zagrożenia upadłością spółek, w których prawa z udziałów wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Do przeprowadzenia oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw rolniczych zastosowano modele dyskryminacyjne. Wybrano modele dostosowane do realiów polskiej gospodarki, a więc te, które w większości przypadków zostały opracowane przez polskich badaczy (poza modelami Atamana). Koncepcja Modelu Zintegrowanego powstała na bazie opisanych w literaturze modelidyskryminacyjnych służących prognozowaniu upadłości. Cechą wspólną użytych  w badaniu modeli jest ich budowa na podstawie metody analizy dyskryminacyjnej, konstruowanej
na bazie wskaźników ekonomiczno-finansowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na dokonanie rankingowania badanej populacji spółek ANR. Zaproponowana metodyka analizy pokazała, że dokonywanie prognozowania na podstawie kilku różnych modeli prognostycznych jest prawidłowe.

Słowa kluczowe: spółki ANR, analiza dyskryminacyjna, prognozowanie upadłości

EVALUATIONOF THE FINANCIAL CONDITION AND THE RISK OF BANKRUPTCY OF AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY COMPANIES

Summary
This study attempts to identify the financial standing and the possible threat of bankruptcy, the companies in which the rights of the shares of the Agricultural Property Agency (APA) does. To evaluate the economic and financial condition of agricultural enterprises in which the rights of the shares does APA models were used discriminatory. Here selected models adapted to the realities of the Polish economy, and therefore the ones that in most cases, have been developed by Polish researchers (except models Ataman). Integrated Model concept built upon the models described in the literature discriminatory for predicting bankruptcy. A common feature of models used in the study, to be built on the basis of discriminant analysis method, constructed on the basis of a number of economic indicators – financial. The analysis made it possible to carry out the study populationscheduling Companies APA. The proposed methodology analyzes showed  that making the prediction based on a number of different forecasting models are correct.

Keywords: APA Companies, discriminant analysis method, forecasting bankruptcy