Zeszyty naukowe
Autor: Cezary Kochalski 83
Strony: 83-93
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule zajęto się kluczowymi instrumentami zarządzania w przedsiębiorstwie, jakimi są analiza finansowa i controlling. Skoncentrowano się na przypomnieniu istoty analizy finansowej i controllingu pod kątem przedstawienia wzajemnych relacji między tymi odrębnymi instrumentami zarządzania. Na controlling w artykule spojrzano od strony funkcjonalnej i instrumentalnej, pominięto natomiast podejście koncepcyjne. Wskazano na controlling jako instrument realizujący proces gromadzenia, opracowywania i dostarczania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie oraz zaakcentowano jego ponadfunkcyjność. Stosunek controllingu do analizy finansowej przedstawiono przez pryzmat sprzężenia, jakie zachodzą między nimi. Wykazano, że controlling korzysta z analizy finansowej, która dostarcza informacji w procesie planowania oraz oceny uzyskanych wyników. Jednocześnie controlling tworzy bazę porównawczą dla analizy finansowej, która z tej bazy korzysta. Sprzężenie między controllingiem a analizą finansową ukazano także na przykładzie odmian analizy finansowej, zwracając uwagę na takie kryteria, jak horyzont czasu oraz przedmiot.

Słowa kluczowe: analiza finansowa, controlling, zarządzanie

FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROLLING IN A COMPANY. RETURN TO DELIBERATIONS

Summary

The key tools of management like financial analysis and controlling are deliberated in the article.The focus is on reminding the sense of financial analysis and controlling to demonstrate relations between them as separate management tools. The controlling is presented from the functional perspective and as a tool of management.The conceptual approach is ignored. The relations between controlling and financial analysis are demonstrated in the sense of interactions between them.It was confirmed that financial analysis is a tool to deliver information in the procesess of planning and control but controlling creates a comparative base. An example of interactions between financial analysis and controlling is also a variety of financial analysis. Some types of financial analysis are useful in controlling.

Keywords: financialanalysis, controlling, management