Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Michalczyk 357
Strony: 357-372
pdf pełen tekst

Streszczenie

Celem artykułu jest charakterystyka przemian w polskim handlu międzynarodowym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do UE w ujęciu wartościowym, geograficznym i asortymentowym oraz identyfikacja najważniejszych czynników kształtujących kierunki rozwoju polskiej wymiany. W latach 2004–2011 zauważalna była intensyfikacja zarówno eksportu, jak i importu tych produktów, przy czym w pierwszych latach członkostwa dynamika wywozu były wyższe od przywozu, co wpływało na rosnące dodatnie saldo obrotów. Przeważająca część krajowego eksportu była kierowana na teren Wspólnoty, jednak od 2009 roku można zaobserwować nieco większe zainteresowanie wśród krajowych eksporterów rynkami zbytu w państwach trzecich.

Słowa kluczowe: handel zagraniczny, produkty rolno-spożywcze, Unia Europejska

THE CHANGES IN POLISH INTERNATIONAL TRADEIN AGRI-FOOD PRODUCTS IN THE POST-ACCESSION PERIOD

Summary


The aim of the article is to characterise changes in Polish international trade in agri-food products after the accession to the EU with respect to the value, geography and assortment, and to identify the most important factors shaping the directions of development of Polish exchange. In the years of 2004–2011, there was a clear intensification of both exports and imports of these products, and in the first years of the membership, the increases in sales were higher than the increases in purchases, which positively affected the balance of trade. The majority of domestic exports was directed to the Community, however, since 2009 one can observe among domestic exporters a little more interest in markets of third countries.

Keywords:
international trade, agri-food products, European Union