Zeszyty naukowe
Autor: Monika Kaczurak-Kozak 69
Strony: 69-74
Słowa kluczowe: jednostka budżetowa, przychody, ewidencja księgowa, rachunek zysków i strat
Keywords: budgetary unit, revenue, recording, profit and loss statement
pdf pełen tekst

Streszczenie
Jednostki budżetowe stosują szczególne zasady rachunkowości ze względu na specyfikę swojej działalności. Artykuł poświęcono zagadnieniu generowanych przez nie przychodów. Celem jest zaprezentowanie występujących w praktyce wątpliwości co do ich ewidencji i ujęcia w rachunku zysków i strat. Skutkowały one różnymi interpretacjami, które zasygnalizowano w artykule. Analiza przedmiotowych aktów prawnych oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów wskazuje na zmiany stanowiska prawodawcy w tym zakresie. Polegają one ogólnie na powrocie do obowiązujących wcześniej zasad ewidencji przychodów i wykazywania ich w sprawozdaniu finansowym, tj. według ich treści ekonomicznej oraz zastosowaniu systematyki przychodów przyjętej w ustawie o rachunkowości.

CHANGES IN REVENUE TREATMENT WITHIN BUDGETARY UNITS


Summary

Budgetary units due to the nature of its operations apply specific accounting rules. This article is dedicated to the matter of revenue generated by such organizations. The aim is to present doubts which appear in practice related to its recording and reflecting in profit and loss statement. They lead to various interpretations, which are indicated in the article. Analysis of relevant legal acts and clarifications of Ministry of Finance’s indicate change in legislator’s standpoint within this area. In general they boil down to return to rules previously in force in respect of revenue recording and presenting in financial statement i.e. according to its economic content and following revenue treatment as per Accounting Act.