Zeszyty naukowe
Autor: Przemysław Mućko 365
Strony: 365-374
Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, rynek kapitałowy, ujawnianie informacji, raporty roczne, raporty okresowe
Keywords: financial reporting, capital market, information disclosure, annual reports, periodical reports
pdf pełen tekst

Streszczenie
Na podstawie analizy porównawczej regulacji obrotu papierami wartościowymi dopuszczony-mi do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, czyli na rynkach GPW, NewConnect lub BondSpot, w artykule przedstawiono zróżnicowany zakres informacji ujawnianych w raportach okresowych emitentów. Im bardziej zorganizowany rynek i im dłuższy okres objęty raportem, tym zakres informacji jest szerszy. Emitenci dłużnych papierów wartościowych ujawniają informacje rzadziej, ale zakres ich raportów śródrocznych jest szerszy niż emitentów instrumentów udziałowych.

PERIODICAL REPORTING OF PUBLIC COMPANIES QUOTED ON THE ORGANIZED FINANCIAL MARKETS

Summary
The paper presents the diversity of information content of periodical reports of public companies quoted on an organized market in Poland. Comparison of the regulation of the exchanges reveals that the more organized market and the longer period covered, the more information it contains, and that debt issuers provides reports less often, but their reports contains more information, than equity issuers.