Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Radawiecka 143
Strony: 143-150
Słowa kluczowe: wartość godziwa, wartości niematerialne i prawne, połączenia
Keywords: fair value, intangible assets, connection
pdf pełen tekst

Streszczenie
Wartości niematerialne to zasoby nieposiadające materialnej postaci a wykorzystywane w działalności jednostki. Aby składnik majątkowy zaliczyć do wartości niematerialnych musi istnieć możliwość jego zidentyfikowania, sprawowania nad nim kontroli oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości korzyści ekonomicznych z tytułu jego posiadania. W transakcjach łączenia jednostek gospodarczych istnieje możliwość wyodrębnienia poszczególnych składników wartości niematerialnych z wartości firmy powstałej przy wycenie składników majątkowych podczas łączenia jednostek. W praktyce, problemem w tym procesie jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej tych składników.

FAIR VALUE MEASUREMENT OF INTANGIBLE ASSETS ACQUIRED IN A BUSINESS COMBINATION


Summary

Intangible assets are defined as identifiable non-monetary assets that cannot be seen, touched or physically measured but still used by business entities. In order to consider an asset to be an intangible asset it must be defined, controlled and there must be a high probability that this asset will be profitable in the future. In the merging process it is possible to separate individual components of intangible assets from the company’s value that came into being in the assets valuation process during merger. In practice, the problem arises when we want to determine the fair value of these components.