Zeszyty naukowe
Autor: Ruta Šneidere, Inga Būmane 151
Strony: 151-159
Słowa kluczowe: certyfikacja zawodu księgowego, doskonalenie zawodowe, łotewski system edukacji
Keywords: accountants’ certification, professional development, Latvia education system
pdf pełen tekst

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KSIĘGOWYCH NA ŁOTWIE


Streszczenie
Autorki przeprowadziły badania nad możliwościami zdobycia wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych w zakresie rachunkowości, tworzonych przez łotewski system edukacji. W celu przedstawienia znaczenia zawodu biegłego rewidenta w społeczeństwie, przeprowadzając badania, autorki przeanalizowały zagadnienia związane z regulacjami dotyczącymi zawodowych księgowych oraz certyfikacją zawodu księgowego na Łotwie, jak również zbadały międzynarodowe doświadczenia w tej dziedzinie. Na zakończenie artykułu podsumowano najważniejsze wyniki przeprowadzonych badań oraz przedstawiono rekomendacje autorek w zakresie udoskonalenia systemu edukacji księgowych oraz ich rozwoju zawodowego.

Summary
The authors perform research on the opportunities ensured by the educational system of Latvia to acquire knowledge and obtain the professional qualification in accounting. In order to describe the significance of accountants’ profession for society, the authors, while continuing the research, analyze the issues of accountants’ professional regulations and accountants’ certification in Latvia, as well as study the international experience in this field. At the end of the article there have been summarized the main results of research and provided the authors’ recommendations for the improvement of the professional improvement system of accountants’ education and professional developing.