Zeszyty naukowe
Autor: Michał Poszwa 133
Strony: 133-141
Słowa kluczowe: sprawozdania finansowe, rozliczenie podatkowe, rachunek zysków i strat, rachunek dochodu
Keywords: financial statements, tax settlement, profit and loss account, income account
pdf pełen tekst

Streszczenie
Przychody są kategorią uwzględnianą przy ustalaniu wyniku finansowego oraz wyniku podatkowego. Właściwa identyfikacja przychodów jest warunkiem rzetelnego ujęcia rezultatów działalności w sprawozdaniu finansowym. Prawidłowe ustalenie przychodów podatkowych determinuje poprawność rozliczenia podatkowego. Zróżnicowanie zakresu przychodów w rachunku zysków i strat oraz rachunku dochodu stanowi dodatkowo wyzwanie dla organizacji ewidencji.

REVENUES IN THE STATEMENT OF FINANCIAL RESULT AND INCOME TAX


Summary

Revenues are taken into consideration when determining the category of financial result and tax result. Proper identification of revenue recognition is a prerequisite for reliable results of the activity in the financial statements. Proper determination of tax revenue determines the correctness of the tax settlement. Diversifying the range of income in the profit and loss account and income is an additional challenge for the organization of records.