Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Rówińska 375
Strony: 375-382
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, cechy jakościowe, przydatność
Keywords: financial statement, qualitative features, usefulness
pdf pełen tekst

Streszczenie
Na podstawie analizy porównawczej regulacji obrotu papieArtykuł prezentuje cechy jakościowe sprawozdań finansowych na tle celu sprawozdawczości finansowej. Analizy cech jakościowych przeprowadzono na podstawie regulacji rachunkowości (założenia koncepcyjne MSSF). Aby użytkownicy mogli wykorzystywać sprawozdanie finansowe przy podejmowaniu decyzji, powinny się charakteryzować kilkoma cechami, wśród których najważniejszymi są: przydatność i wierna prezentacja informacji.

QUALITATIVE FEATURES OF FINANCIAL STATEMENT

Summary
The purpose of article is to present features of financial statement against a background of purpose of financial reporting. It carry analysis of qualitative features on base of accounting regulations (IFRS, Con-ceptual Framework). To be useful for their decision-making purpose, accounting users require a several attributes for financial statement. The most important qualitative feature is reliability of information. There is fundamental features usefulness and faithful presentation of information.