Zeszyty naukowe
Autor: Beata Gostomczyk 171
Strony: 171-179
Słowa kluczowe: ekstrapolacja bankructwa, modele predykcji bankructwa, punkt graniczny
Keywords: government administration, entities of local governmebankruptcy extrapolation, Prediction of Financial Distress Models, cut-off point
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono organizację systemu kontroli finansówTematyka artykułu dotyczy modelu systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa przed bankructwem i ocenie możliwości przewidywania – na podstawie przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym. Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, który z wybranych zagranicznych i polskich modeli predykcji bankructwa wykazuje najwyższe zdolności predykcyjne, z uwzględnieniem danych empirycznych przedsiębiorstwa za okres 1994–2004. Metodą badawczą wykorzystaną w badaniach jest analiza porównawcza.

ACCURANCY PREDICTION OF COMPANIES BANKRUPTCY ON THE EXAMPLE OF CHOSEN PREDICTION OF FINANCIAL DISTRESS MODELS

Summary
This Article is dedicated to the Prediction of Financial Distress Models of the company and assessing their ability to predict – based on studies carried out on commercial-production company. The author tries to find answer, which of the selected foreign and Polish Prediction of Financial Distress Models show the highest predictive ability, taking into account empirical data, the company for the period 1994–2004. The research method used in the study is a comparative analysis.