Zeszyty naukowe
Autor: Kazimiera Winiarska 161
Strony: 161-168
Słowa kluczowe: administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, audyt wewnętrzny, COSO
Keywords: government administration, entities of local government, internal audit, COSO
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono organizację systemu kontroli finansów publicznych w działach administracji rządowej i w jednostkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano również ewolucję kontroli w sektorze publicznym przez wprowadzenie nowych pojęć związanych z kontrolą: audyt wewnętrzny, kontrola finansowa, kontrola zarządcza i komitet audytu. Zdefiniowano kontrolę zarządczą oraz omówiono jej elementy, zgodne z międzynarodowymi standardami COSO.

THE PUBLIC FINANCE CONTROL IN POLAND

Summary
The article presents the organization of the system of the public finance control in department of government administration and entities of local government. It also presents the evolution of control in the public finance sector throughout introduction of new terms related to control: internal audit, financial control, management control and audit committee. The article also defines management control as well as describes its elements in accordance with COSO international standards.