Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Bober 27
Strony: 27–36
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem opracowania jest ukazanie istoty, znaczenia oraz zmian, jakie zachodzą w sektorze turystycznym na przykładzie rynku organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Główny cel oraz zakres badań przesądzają o zastosowaniu metod badawczych szeroko i powszechnie stosowanych w analizie ekonomicznej, w szczególności metody dedukcji, porównań, przyczynowej, wskaźnikowej, zmian strukturalnych, dynamiki zmian struktur. Ponadto charakter problemu badawczego dotyczącego kształtowania rynku touroperatora przesądza o zastosowaniu również badań jakościowych. W opracowaniu omówiono czynniki, które w istotny sposób wpływają na sektor turystyczny. Przeprowadzone analizy pozwalają na stwierdzenie, że pomimo zaobserwowanych na rynku polskim niekorzystnych zjawisk, liczba organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wzrosła w badanym okresie, co świadczy o ich dobrym przygotowaniu do zmiennych warunków otoczenia.
Słowa kluczowe: sektor turystyczny, touroperator, analiza rynku

ANALYSIS OF CHANGE S IN THE POLISH MARKET TRAVEL AGE NTS AND TOU R OPERATO RS IN 2007–2013

Abstract:
The aim of the study is to present the essence, significance and changes occurring in the tourism sector on the example of tourism market organizers and travel agents. Main purpose and scope of the research prejudice the applicability of test methods widely and commonly used in the economic analysis, in particular the methods of deduction, comparisons causal and indicator method, structural changes, the dynamics of changes of structures. The nature of the research problem, concerning the development of the tour operator market also determines the application of qualitative research. The study discusses the factors that have a significant impact on the tourism sector. In addition, the analyzes lead to the conclusion that despite observed on the Polish market of adverse events, number of tour operators and travel agents increased considerably in the analyzed period, which testifies to their good preparation to changing external conditions.
Keywords: tourism sector, tour operator, market analysis