Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Bożek 37
Strony: 37–48
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel: ukazanie roli kierownika jednostki sektora finansów publicznych w systemie skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce i zapewnienia ładu w jej finansach publicznych, a nadto ukazanie zasadności piętnowania przez ustawodawcę zachowań polegających na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Metodologia badania – analiza tekstów aktów prawnych z odniesieniem się do doktryny oraz orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wynik – kontrola zarządcza z perspektywy zadań nałożonych na kierownika jednostki sektora finansów publicznych to przede wszystkim nakaz implementacji wysokich standardów zarządzania kierowaną jednostką, w tym związanych z systemem wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji. Efektywność funkcjonowania kontroli zarządczej uzależniona jest od postawy kierownika danej jednostki, a nadto, wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, które biorą udział w zarządzaniu tą jednostką. Utrudnieniem w pociągnięciu kierownika do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ustalenie, co składa się na obowiązki kierownika w zakresie kontroli zarządczej. Obowiązujące w powyższym zakresie w polskim systemie finansowoprawnym uregulowania są niewystarczające. Oryginalność/wartość – podjęta problematyka dotyka ważkich i trudnych z merytorycznego punktu widzenia zagadnień praktycznych. Treści merytoryczne opracowania mają znaczenie dla nauki, jak i praktyki. Wynik może być wykorzystany przez innych badaczy w tej dziedzinie.
Słowa kluczowe: kierownik jednostki sektora finansów publicznych; kontrola zarządcza; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

NON-APPLICATION OR MISAPPLICATION BY THE MANAGER OF GENERAL GOVERNMENT SECTOR THE DUTIES IN THE FIELD OF MANAGEMENT CONTROL IN PUBLIC SECTOR ENTITY

Abstract:
Purpose: To examine the role of manager of general government sector in the system of the effective functioning of the operational control in the entity and ensuring governance in its public finances, and also to show the validity of denouncing by the legislature the fact of non-application or misapplication of duties in the field of operational control. Design/Methodology/approach – analysis of legal texts with reference to the doctrine and jurisprudence of the Główna Komisja Orzekająca (Main Adjudicating Committee) in cases of violation of public finance discipline. Findings – operational control from the perspective of the tasks imposed on the manager of general government sector entities is primarily a warrant of implementation of high standards of managed entity, including targets and objectives setting system and monitoring the extent of their implementation. Effectiveness of the operational control depends on the attitude of the manager of the entity, and of all other people in managerial positions who are involved in managing the entity. Difficulty in pulling the manager to liability for violation of public finances discipline is to determine what constitutes the responsibilities of a manager in the field of operational control. The regulations existing in this regard in Polish financial system are insufficient. Originality/value – the assortment of ideas discussed in the article handles significant and cerebral from the basis of merit point of view issues. Substantive content is important for the development of science and practice. The result can be used by other researchers in the field.
Keywords: manager of general government sector entities, management control, liability for violation of public finance discipline