Zeszyty naukowe
Autor: Marek Dylewski 49
Strony: 49–59
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – jakie są determinanty i jakie warunki powinny być spełnione, aby można było w sposób skuteczny wdrażać i stosować metodę budżetowania – performance budgeting, w szczególności analizując uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Metodologia badania – analiza literatury przedmiotu. Analiza i ocena funkcjonujących uwarunkowań prawnych. Badania prowadzone w oparciu o dane budżetowe (formaty budżetów) w jednostkach samorządu terytorialnego. Wynik – próba odpowiedzi na pytanie, jakie są możliwości wdrożenia metody budżetowania opartej o wykonanie zadań w warunkach polskich oraz jakie są determinanty tego procesu. Oryginalność/wartość – wskazanie na potencjalne korzyści oraz negatywne skutki braku zmian w procesach zarządzania oraz jakie są warunki skutecznych zmian w tym zakresie.
Słowa kluczowe: performance budgeting, finanse publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, budżet

PERFORMANCE BUDGETING – EVOLUTION AND DETERMINANTS OF THE USE OF IN LOCAL GOVERNMENT

Abstract:
Purpose – what are the determinants and what conditions should be met to be able to effectively implement and apply the method of budgeting - performance budgeting, in particular by analyzing the determinants of the functioning of the public sector, including local government units in Poland. Design/methodology/approach – Analysis of literature. Analysis and assessment of functioning legal requirements. Research conducted on the basis of budgetary data formats (budgets) in units of local selfgovernment. Findings – to answer the question, what are the possibilities for implementing the method of b udgeting basedon implementing out the tasks in Polish conditions and what are the determinants of this process. Originality/value – indication of the potential benefits and adverse effects of the absence of changes in management processes and what are the conditions for effective change in this respect.
Keywords: performance budgeting, public finance, local government units, the budget