Zeszyty naukowe
Autor: Beata Zofia Filipiak 61
Strony: 61-70
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: jak wygląda proces zarządzania płynnością finansową w JST? Jakie metody i narzędzia zarządzania płynnością finansową są wykorzystywane z punktu widzenia ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego? Metodologia badania przy zastosowaniu techniki ankietowej oraz metod statystycznych (analiza statystyczna testem chi2). Wynik rozważań będzie stanowić uzyskanie odpowiedzi na pytanie o czynniki mające wpływ na płynność finansową w jednostkach samorządu terytorialnego. Oryginalność/wartość – stanowić będzie odpowiedź na pytanie, czy stosowana przez jednostki samorządu terytorialnego polityka zarządzania płynnością finansową jest adekwatna do sytuacji i jest w stanie zapewnić bieżące oraz przyszłe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.
Słowa kluczowe: finanse samorządowe, zadłużenie, płynność finansowa JST

FINANCIAL LIQUIDITY OF LOCAL GOVERNMENT UNITS TO THE SIGNIFICANT BURDEN OF PUBLIC DEBT – THE RESULTS OF EMPIRICAL

Abstract:
Purpose – This article aims to answer the following questions: how liquidity management process in local government?, What methods and liquidity management tool is used from the point of view of the risks in local government units? Design/methodology/approach – The research methodology was based on descriptive method, which has lead to the presentation of empirical data obtained using the technique of surveys and statistical methods (statistical analysis test Chi2). Findings – The result will be a discussion to answer the question about the factors affecting liquidity in local government. units. Originality/value – will be an answer to the question, whether used by local government units liquidity management policy is appropriate to the situation and is able to provide current and adoption to fulfill their liabilities.
Keywords: local government finance, public debt, liquidity of local government units