Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Galiński 71
Strony: 71-82
pdfpełen tekst
 
Streszczenie:
Cel – Ocena możliwości finansowania inwestycji przez poszczególne typy gmin w Polsce w latach 2010–2012.Metodologia badania – W artykule omówiono wskaźniki finansowe charakteryzujące  możliwości finansowania inwestycji przez gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie w latach 2010–2012 i na ich podstawie skonstruowano taksonomiczny miernik oceny tego zjawiska. Wynik – W artykule wskazano, iż w latach 2010–2012 spośród badanych typów gmin największymi możliwościami finansowania inwestycji charakteryzowały się gminy wiejskie. Zaobserwowano także, że w 2012 roku wystąpiło największe zróżnicowanie tych możliwości pomiędzy badanymi jednostkami. Oryginalność/wartość – Wykorzystując taksonomiczną analizę porównawczą starano się dokonać jednoznacznej oceny badanej problematyki. Ponadto scharakteryzowano czynniki determinujące możliwości finansowania inwestycji przez poszczególne typu gmin w latach 2010–2012, określając przy tym ich zróżnicowanie.
Słowa kluczowe: inwestycje, gminy, ocena, wskaźniki, taksonomia

POSSIBILITIES OF FINANCING INVESTMENTS BY COMMUNES IN POLAND BETWEEN 2010 AND 2012

Abstract:
Purpose – Evaluation of the possibility of financing investments by the types of communes in Poland between 2010 and 2012. Design/Methodology/approach – The article discusses the financial indicators characterizing the possibilities of financing investments by the urban, rural and urban-rural communes between 2010–2012 as well as using them it was evaluated the taxonomic measure of this phenomenon. Findings – The article indicates that between 2010 and 2012 the best possibilities of financing investment were in rural communes. It was also observed that in 2012 there was the greatest diversity of these possibilities in the group of examined units. Originality/value – Using a comparative taxonomic analysis author tried to make a clear evaluation of the examined issues. Furthermore, it was characterized the determinants of possibilities of financing investments in the communes between 2010–2012 and their differentiated iimpact.
Keywords: investments, communes, appraisal, indicators, taxonomy