Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Wójcik-Mazur, Karina Wieczorek 193
Strony: 193–204
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem niniejszej publikacji jest ukazanie roli zastosowania Strategicznej Karty Wyników w ramach funkcjonowania jednostek administracji samorządowej z punktu widzenia świadczonych przez nią usług obywatelom. Metodologia badania – Niniejsza publikacja została opracowana w oparciu o analizę literatury przedmiotu w tym zakresie.
Wynik – Treść podsumowania wskazuje na mnogość korzyści wynikających z zastosowania Strategicznej Karty Wyników z punktu widzenia oceny działań podejmowanych przez podmioty sektora samorządowego, w ramach których szczególny nacisk jest kładziony na fakt wykorzystywania w jej ramach zarówno finansowych, jak i pozafinansowych aspektów oceny, które warunkują jej interpretację zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.
Oryginalność/wartość – Z uwagi na fakt, iż problematyka jakości usług świadczonych obywatelom przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi ich aktualny dylemat, wykorzystanie w ich ramach Strategicznej Karty Wyników wyraża nowatorskie podejście do oceny ich efektywności.
Słowa kluczowe: usługi publiczne, interes publiczny, klasyczna administracja publiczna, nowe zarządzanie publiczne, współzarządzanie publiczne, Strategiczna Karta Wyników

IMPLEMENTATION OF THE BALANCED SCORECARD IN TO ASSESSMENT OF CUSTOMER SERVICE IN ACTIVITY OF SELF-GOVENRMENT ADMINISTRATION UNITS

Abstract:
Purpose – The aim of this publication is showing of role of the Balanced Scorecard application in the are of local self-government units functioning, from the public services providing point of view. Design/Methodology/approach – This publication has been created on the basis of analysis of literature on the subject in this area.
Findings – The contents of conclusion, indictaes at multitude of adcantages resulted from the Balanced Scorecard application from the assessemnt of activities undertaken by self-government units point of view, within which essential significance affects using in its area both financial as well as nonfinancial aspects of analysis, which cindition its interpreatation in the qualitative and quantitative area.
Originality/value – Due to the fact that problematic of public services quality comprises present theme, using in this area Balanced Scorecard expresses modern approach to assessment of their efficiency.
Keywords: public interest, public services, old public administration, New Public Management, Public Governance, Balanced Scorecard