Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Zawora 205
Strony: 205–214
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce realizując zadania, sięgają coraz częściej do zwrotnych źródeł zasilania finansowego. Celem artykułu jest przedstawienie roli obligacji komunalnych w finansowaniu zadań samorządowych oraz ocena rozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce. Analizą objęto lata 2008–2012. W opracowaniu omówiono również kryteria wyboru instrumentów dłużnych przez władze samorządowe oraz korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu emisji obligacji komunalnych. Struktura zobowiązań samorządów pozostawała w badanym okresie na zbliżonym poziomie, dominującym źródłem zadłużenia pozostawały kredyty i pożyczki, średni udział obligacji komunalnych w zobowiązaniach nie przekroczył w analizowanym okresie 10%. Na podstawie wzrostu wartości rynku obligacji komunalnych można stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej sięgały po dłużne papiery wartościowe. W latach 2008–2012 rynek ten wzrósł o prawie 200%. Pomimo wzrostu wartości rynku obligacji komunalnych, pozostawał on w badanych latach najmniejszym segmentem krajowego rynku papierów dłużnych. Tempo wzrostu segmentu obligacji komunalnych znacząco zmalało w 2012 roku.
Słowa kluczowe: zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, obligacje komunalne

MUNICIPAL NOTES AS AN EXTERNAL SOURCE OF FINANCING THE TASKS OF LOCAL TERRITORIAL

Abstract:
The local government units in Poland are using more and more often returnable financial sources to perform their tasks. The aim of this article is to present the role of municipal bonds in the financing of local government tasks and assess the development of the municipal bond market in Poland. The  analysis covered the years 2008-2012. This study also discusses the criteria for the selection of debt securities by local authorities and the benefits for local government units because of the issue of municipal bonds. The structure of local government obligations during the considered period was fairly constant, the dominant source of debt remained loans, the average share of municipal bond of the commitments did not exceed in the period 10%. It can be stated on the basis of the increase in value of the municipal bond market, that the local government more and more often reached for the debt securities. In 2008-2012 this market increased by almost 200%. Despite the increase of the value, the municipal bond market has remained the smallest segment of the domestic debt market on the examined years. The rate of growth of municipal bond segment significantly declined in 2012.
Keywords: debt of local government units, municipal bonds