Zeszyty naukowe
Autor: Ireneusz Miciuła 217
Strony: 217–229
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Klasyfikacja i analiza ilościowa zewnętrznych instrumentów finansowych stosowanych w zarządzaniu ryzykiem walutowym przez przedsiębiorstwa w Polsce.
Metodologia badania – Analiza ilościowa współczesnych obrotów na rynku walutowym w Polsce w latach 2007–2013. Weryfikacja empiryczna relacji i proporcji wartościowych, wyrażonych również w pieniądzu.
Wynik – Aktualny stan i struktura polskiego rynku zewnętrznych instrumentów zarządzania ryzykiem kursowym. Porównanie polskiego rynku walutowych instrumentów pochodnych z rynkami zagranicznymi, na przykładzie USA i Niemiec.
Oryginalność/wartość – Kryzys na rynkach finansowych przyczynił się do poważnego załamania globalnej gospodarki w ostatnich dekadach i perturbacji, między innymi na rynku walutowym. W artykule opisano i sklasyfikowano współczesne instrumenty, które przedsiębiorstwa mogą stosować w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym. W artykule przeanalizowano stan i strukturę polskiego rynku zewnętrznych instrumentów zarządzania ryzykiem kursowym, wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego.
Słowa kluczowe: finanse międzynarodowe, rynek walutowy, instrumenty finansowe, przedsiębiorstwo

EXTERNAL FINANCIAL INSTRUMENTS USED TO MANAGE FOREIGN EXCHANGE RISK BY COMPANIES IN POLAND IN THE YEARS 2007–2013

Abstract:
Purpose – classification and quantitative analysis of external financial instruments used to manage foreign exchange risk by companies in Poland.
Design/Methodology/approach – quantitative analysis of contemporary turnover on the foreign exchange market in Poland in the years 2007–2013. Verification of empirical relationships and the proportion of values, also expressed in money.
Findings – current status and structure of the Polish market of external exchange rate risk management instruments. Comparison Polish FX derivatives market with foreign markets, for example the USA and Germany.
Originality/value – The crisis in the financial markets has contributed to the significant downturn of the global economy in recent decades and perturbations, including the foreign exchange market. The article described and classified contemporary instruments that companies can use to hedge against currency risk. The article analyzes the status and structure of the Polish market of external exchange rate risk management instruments used in economic practice.
Keywords: international finance, foreign exchange market, financial instruments, the company