Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Niszczota 299
Strony: 299–308
pdfpełen tekst

Abstract:
The purpose of this study is to investigate whether religious prohibitions have a significant impact on the propensity to invest in foreign securities. We do this by exploring the effect of the Islamic prohibition of interest, which as we hypothesize, should impact the level of investment in foreign debt securities made from countries with a high Muslim population. We perform a panel regression analysis that gives support for this hypothesis, by demonstrating a negative relationship between the value of investments in foreign debt securities and the percentage of Muslims in the population of the investing country. Our results are robust to the inclusion of several other factors that could impact investment – including culture-related ones – and the use of different estimation procedures and dependent variables.
Keywords: foreign portfolio investments, bond markets, religion, Sharia, Islamic finance

ZAKAZY RELIGIJNE A INWESTYCJE: WPŁYW ISLAMSKIEGO KODEKSU MORALNEGO NA INWESTYCJE W ZAGRANICZNE PAPIERY DŁUŻNE

Streszczenie:
W artykule dokonano oceny wpływu istniejącego w religii islamskiej zakazu pobierania odsetek na inwestycje w zagraniczne papiery dłużne. Zgodnie z przyjętą w pracy hipotezą, zakaz ten powinien wpłynąć na poziom inwestycji z krajów zamieszkanych przez względnie dużą liczbę Muzułmanów. Wyniki analizy regresji dla danych panelowych dostarczyły wyniki będące zbieżne z przyjętą hipotezą tj. dane sugerują istnienie negatywnej relacji między wartością inwestycji w zagraniczne papiery dłużne a udziałem Muzułmanów w populacji kraju inwestującego. Uzyskane wyniki uwzględniają wpływ innych czynników oddziaływujących na skalę inwestycji – w tym czynników o charakterze kulturowym – i są zbieżne dla wszystkich wykorzystanych metod estymacji i postaci zmiennej zależnej.
Słowa kluczowe: inwestycje portfelowe, rynek obligacji, religia, szariat, finanse islamskie