Zeszyty naukowe
Autor: Edward Nowak 309
Strony: 309–316
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł poświęcony jest nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej sprawozdawczości finansowej. Analizie poddane zostały regulacje dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych. Zaprezentowano klasyfikację jednostek gospodarczych ze względu na ich wielkość. Na tym tle ukazano zakres informacji finansowych ujawnianych w obligatoryjnych sprawozdaniach finansowych. Wskazano na uproszczenia, zwolnienia i ograniczenia wymogów dotyczących sporządzania sprawozdań i ujawniania w nich informacji. Jest to realizacja zasady proporcjonalności obciążeń regulacyjnych do wielkości jednostki gospodarczej.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, ujawnianie informacji, dyrektywy dotyczące rachunkowości

DISCLOSURE OF INFORMATION IN FINANCIAL STATEMENTS AND THE SIZE OF FINANCIAL ENTITIES IN THE LIGHT OF THE NEW DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL

Abstract:
The following paper focuses on the new directive of the European Parliament and Council concerning financial statements. The subject of the analysis was regulations for individual financial statements. Financial entities were classified in terms of their size, and against this background the scope of financial information disclosed in mandatory financial statements was presented. Simplifications, exemptions and limitations of requirements concerning the preparation of the reports and the disclosure of information in them, were discussed. It is due to the rule of proportionality of the regulatory burden to the size of a financial entity.
Keywords: financial statements, information disclose, directives of accounting