Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Urban 317
Strony: 317–325
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest próba oszacowania premii z tytułu alternatywnego inwestowania majątku państwa z wykorzystaniem państwowych funduszy majątkowych oraz dostarczenie empirycznego dowodu na istnienie finansowych motywów funkcjonowania tej kategorii inwestorów instytucjonalnych. Badanie opiera się na analizie porównawczej stóp zwrotu z działalności inwestycyjnej osiąganych przez wybrane państwowe fundusze majątkowe i realnego tempa wzrostu gospodarek krajów, z których fundusze te pochodzą. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość uzyskania przez analizowane fundusze premii z tytułu ryzyka ponoszonego w związku z alternatywnym sposobem inwestowania aktywów finansowych państwa. Zaprezentowane wyniki badań własnych autora stanowią pierwszą w literaturze przedmiotu próbę analizy efektywności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych, która opiera się na teorii portfelowej i koncepcji premii z tytułu ryzyka.
Słowa kluczowe: państwowe fundusze majątkowe, rezerwy walutowe, inwestowanie, premia za ryzyko

IN SEARCH OF FINANCIAL MOTIVES OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS AND EMPIRICAL EVIDENCE OF MARKET ORIENTATION OF THIS GROUP OF INVESTORS

Abstract:
This article attempts to estimate the premium derived from alternative investment of national wealth by sovereign wealth funds and also to provide empirical evidence for the existence of financial motives of activity among this group institutional investors. Based on comparative analysis, the author calculate presumed premium as a difference between rate of return on invested assets and real rate of GDP growth. Empirical findings suggest possibility of achieving by funds the premium on alternative investment of national financial assets. To the best of our knowledge, results presented in this article are the first attempt to adopt portfolio theory and concept of risk premium to analyze investment effectiveness of sovereign wealth funds.
Keywords: sovereign wealth funds, foreign exchange reserves, investment, risk premium