Zeszyty naukowe
Autor: Bartosz Orliński 387
Strony: 387–395
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – analiza i ocena strategii płynności finansowych w ujęciu dochód–ryzyko oraz wskazanie przesłanek i konsekwencji ich stosowania w przedsiębiorstwie. Metodologia badania – artykuł ma charakter teoretyczny i stanowić może bazę do badań empirycznych. W pracy wykorzystano metodę analizy literaturowej oraz syntezy. Wynik – przedstawienie przesłanek stosowania strategii płynności finansowej w ujęciu dochód–ryzyko oraz ocena konsekwencji ich stosowania w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem cząstkowych strategii płynności finansowej. Oryginalność/wartość – zagadnienie będące przedmiotem badania dotyczy ważnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Artykuł realizuje postawiony cel badawczy, który wymaga systematyzacji wiedzy i w tym zakresie daje nowy wkład w rozwój dziedziny.
Słowa kluczowe: przepływy pieniężne, płynność finansowa, strategie finansowe, kapitał obrotowy

CONDITIONS AND CONSEQUENCES OF THE FINANCIAL LIQUDITY STRATEGIES CHOICE IN RISK – RETURN CONCEPT

Abstract:
Purpose – analyze and rating financial liquidity strategies in risk – return cocnept and description of conditions and consequences of their application in enterprose. Design/Methodology/approach – character of the article is theoretic and can be the groundwork to future empirical studies. Findings – presentation of conditions of using financial liqudity strategies in risk – return concept and mark of consequences of their using in enterprise with the inclusion of partial finacial liquidity startegies. Originality/value – the issue which was described in the article concerns important aspect of enterprise’s activity. Article realized research purpose, which requires knowledge systematization and gives new contri bution in scientic field development.
Keywords: cash flow, financial liqudity, financial strategies, working capital