Zeszyty naukowe
Autor: Marcelina Więckowska 419
Strony: 419–427
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest identyfikacja metod wsparcia procesu finansowania ochrony środowiska za pomocą mechanizmów systemu podatkowego na przykładzie Stanów Zjednoczonych.
Metodologia badania obejmuje analizę warunków funkcjonowania federalnych i stanowych programów realizowanych w Stanach Zjednoczonych, która została dokonana między innymi w oparciu o bazę danych udostępnioną przez Departament Energii USA (Database of State Incentives for Renewables & Efficiency – DSIRE). Rozważania teoretyczne z obszaru podatków ekologicznych zostały przedstawione w oparciu o analizę literatury oraz raportów OECD.
Na wynik artykułu składa się przedstawienie rozwiązań z zakresu inicjatyw proekologicznych, wykorzystujących preferencje podatkowe oraz warunki spłaty wkomponowane w funkcjonowanie systemu podatkowego.
Oryginalność stanowi przede wszystkim analiza studium przypadku (program PACE), łącząca mechanizmy systemu podatkowego, proces sekurytyzacji aktywów oraz wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego na rzecz finansowania proekologicznych inwestycji kapitałem prywatnym.
Słowa kluczowe: podatki ekologiczne, ochrona środowiska, system podatkowy

ADOPTION OF MECHANISMS OF THE TAX SYSTEM IN FINANCING OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE UNITED STATES

Abstract:
The purpose of this article is recognition of financing supports of environmental protection by means of the mechanisms of the tax system in the United States.
Research methodology cover analysis of conditions for the functioning federal and states programs implemented in the United States. For this purpose have been used information provided by U.S. Department of Energy by Database of State Incentives for Renewables & Efficiency (DSIRE). Theoretical analysis of the ecological taxations were based on literature and OECD reports.
Findings includes presentations of solutions in the field of environmental initiatives that using of the tax preferences and terms of loan repayments integrated in tax system.
Originality – the analysis of the case study (PACE program), which combines mechanisms of the tax system, process of asset securitization and capital markets instruments for financing proecological investments by private capital
Keywords: ecological taxes, environmental protection, tax system