Zeszyty naukowe
Autor: Adam Barembruch 431
Strony: 431–441
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest zaprezentowanie w ujęciu teoretycznym prostych strategii inwestycyjnych opartych na systematycznym inwestowaniu. Na przykładzie hipotetycznych danych zaprezentowane zostaną trzy metody oparte na efekcie uśredniania kosztu (cost average effect), wykorzystywane do tworzenia alternatywnych strategii inwestycyjnych polegających na regularnym inwestowaniu. Efektem studiów literatury jest wstępna klasyfikacja strategii inwestycyjnych oraz identyfikacja korzyści wynikających z zastosowania strategii opartych na metodach dollar cost averaging (DCA), value averaging (VA) oraz constant share (CS) podczas trendów spadkowych, wzrostowych i horyzontalnych.
Mimo powszechnego stosowania strategii opartych na regularnym inwestowaniu i często nieświadomego wykorzystywania efektu uśredniania kosztu przez inwestorów indywidualnych, podejmowany temat jest nowością w polskiej literaturze naukowej z zakresu finansów osobistych. Informacje dotyczące tych strategii przedstawiane są głównie w materiałach reklamowych funduszy inwestycyjnych i doradców finansowych oraz w literaturze popularno-naukowej.
Prezentowana publikacja ma charakter wprowadzenia do tematyki zastosowania alternatywnych strategii inwestycyjnych w zarządzaniu finansami osobistymi i stanowi wstęp do dalszych badań prowadzonych przez Autora, dotyczących efektywności tych strategii.
Słowa kluczowe: alternatywne strategie inwestycyjne, systematyczne inwestowanie, efekt uśredniania kosztu, dollar cost averaging, value averaging, constant share

ALTERNATIVE STRATEGIES BASED ON REGULAR INVESTMENT – THEORETICAL APPROACH

Abstract:
The aim of the article is to present, in a theoretical approach, simple investment strategies based on regular investment. With the use of hypothetical data, three methods based on cost average effect, used to create alternative investment strategies consisting in regular investment, will be presented. As a result of studying the literature, investment strategies have been preliminarily classified, and the benefits from using strategies based on dollar cost averaging (DCA), value averaging (VA) and constant share (CS) during decreasing, increasing and horizontal trends have been identified.
Despite the common use of strategies based on regular investment and the often unconscious use of the cost average effect by individual investors, the topic is a novelty in the Polish scholarly literature on personal finance. Information concerning these strategies is presented mainly in advertising materials of investment funds and financial advisors, or in popular and scientific literature.
The paper is an introduction to the topic of the use and effectiveness of alternative investment strategies in personal finance management, which will be continually researched by the author.
Keywords: alternative investment strategies, regular investment, dollar cost averaging, value averaging, constant share, cost average effect