Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Miłosława Kowalewska 443
Strony: 443–452
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na szczególną rolę obrotu bezgotówkowego, jako jednego ze sposobów dokonywania rozliczeń pieniężnych w systemie płatności detalicznych. Obrót bezgotówkowy, a w szczególności ten dokonywany z wykorzystaniem kart płatniczych, stanowi ważny element w całokształcie problematyki systemu płatniczego. Karty płatnicze jako rodzaj instrumentu rozliczeniowego są coraz częściej wykorzystywane, podlegają również dynamicznemu rozwojowi. W dobie globalizacji i postępującego rozwoju technologicznego, który swym zasięgiem obejmuje coraz większy zakres usług bankowych, znaczenie obrotu bezgotówkowego stale wzrasta.
Metodologia badań – Jako metodę badawczą przyjęto analizę materiału normatywnego oraz dorobku literatury w zakresie prawa bankowego, w szczególności odnośnie rozliczeń pieniężnych i obrotu bezgotówkowego. Przeprowadzono także analizę empiryczną badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski w zakresie obrotu bezgotówkowego i wykorzystania kart płatniczych w płatnościach detalicznych.
Wyniki – Przeprowadzona analiza wskazuje na rozwój rynku usług bankowych z wykorzystaniem kart płatniczych, wzrost ich znaczenia i roli. Ponadto analiza materiału normatywnego wykazuje niekompletność definicji karty płatniczej, natomiast analiza literatury ukazuje liczne próby ustalenia charakteru karty płatniczej.
Oryginalność/wartość – W artykule podjęto próbę umiejscowienia obrotu bezgotówkowego w systemie rozliczeń pieniężnych, podając jednocześnie informacje o wykorzystaniu kart płatniczych w płatnościach detalicznych. Analizę badanego zagadnienia poparto obowiązującym ustawodawstwem, orzecznictwem, najnowszą literaturą oraz wynikami badań, przeprowadzonymi przez bank centralny.
Słowa kluczowe: rozliczenia pieniężne, obrót bezgotówkowy, karta płatnicza, instrument płatniczy

NATURE AND MEANING OF NON-CASH TRANSACTIONS IN THE RETAIL PAYMENT SYSTEMS

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to draw attention to the special role of non-cash transactions, as one of the ways to make cash settlement of retail payments systems. Non-cash payment and, in particular, the one made with the use of payment cards is an important element in the overall problem of the payment system. Credit cards, as a kind of financial instrument settlement, are increasingly used and are also subjected to dynamic development. In the era of globalization and of progressive technological development that with its range covers a growing variety of banking services, the importance of non-cash transactions is gradually increasing.
Design/methodology/approach – The research method adopted in the study consisted in the analysis of normative material and literature in a field of banking law, in particular regarding the cash settlement and noncash transactions. The analysis of empirical research, carried out by the Polish National Bank in the field of cashless transactions and the use of payment cards in retail payments, was also conducted.
Findings – The analysis carried out indicates the development of the banking services market with the use of payment cards and the increase of their importance and role. In addition, while the scrutiny of the material shows the incompleteness of the definition of a payment card, the analysis of the literature reveals numerous attempts to determine the nature of the credit cards.
Originality/value – This article is both an attempt to locate non-cash transactions in the cash settlement system and to provide information about the use of debit cards in retail payments. The analysis examining the issues was supported by existing legislation, case law, literature and the results of the latest studies, carried out by the Central Bank.
Keywords: cash settlement, non-cash transactions, credit cards, payment instruments