Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Prędkiewicz 583
Strony: 583–593
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zbadanie wpływu metody finansowania systemu zdrowia poprzez prywatne ubezpieczenia na wybrane elementy systemu (zasoby, efekty).
Metodologia badania – Europejskie państwa należące do OECD podzielono na dwie grupy – krajów korzystających w znacznym stopniu z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (grupa A) oraz resztę (grupa B). Następnie, wykorzystując testy statystyczne określono na ile różnice pomiędzy grupami są istotne. Badano zarówno zasoby systemu zdrowia (finansowe – całkowite wydatki na zdrowie w ujęciu bezwzględnym i względnym, ludzkie – liczba lekarzy na 1000 mieszkańców oraz rzeczowe – liczba łóżek przypadaj ąca na 1000 mieszkańców), jak i stopień realizacji wybranych celów systemu (oczekiwaną długość trwania życia, przeciętny stan zdrowia, postrzeganą jakość systemu).
Wynik – Kraje z grupy przeznaczają większą część dochodu na system zdrowia, nie wykazując przy tym znaczących różnic w zasobach technicznych i ludzkich. Stopień realizacji podstawowego celu systemu zdrowia – poziomu zdrowotności populacji jest również na podobnym poziomie i nie ma statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupą A i B. Również w przypadku postrzeganej jakości systemu zdrowia (bez uwzględniania efektów zdrowotnych) nie ma statystycznych istotnych różnic pomiędzy grupami. Wyraźne różnice pojawiają się przy analizie dostępności do świadczeń – kraje z grupy A mają zdecydowanie niższe bariery dla pacjentów.
Oryginalność/wartość – Praca stanowi nowe spojrzenie na wpływ metody finansowania na efektywność systemu zdrowia, uwzględniając prywatne ubezpieczenia zarówno o charakterze podstawowym, substytucyjnym, komplementarnym i suplementarnym.
Słowa kluczowe: prywatne, ubezpieczenia, zdrowotne, system zdrowia

IMPACT OF PRIVATE INSURANCE ON HEALTH SYSTEM IN SELECTED OECD COUNTRIES

Abstract:
Purpose – Analyse of impact of health system financing source (private insurance) on health system resources and outcomes.
Design/Methodology/approach – European OECD countries were divided into two group A – countries with a significant impact of private health insurance and group B – rest. Author used a statistical test to determine if there is a significant differences between the groups in scope of health system resources (expenditures, number of physicians and hospital beds per 1000 inhabitants) and health outcomes (life expectancy, selfreported health status, barriers in access to healthcare).
Findings – Countries in group A spend more their GDP on heath but they achieve almost same health system resources level (number of physicians, hospital beds) as B-group countries. There is a small advantage in percepted health system quality and significant lower access-barriers than in group B.
Originality/value – this article is a new look on private health insurance impact on health system resources and outcomes. It takes in consideration all functions of private insurance in health system – primary, substitutive, complementary and supplementary.
Keywords: private health insurance, health system