Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Białas 597
Strony: 597–607
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób w oparciu o wskaźnik ROE i jego dekompozycję można ocenić efektywność zarządzania różnymi rodzajami ryzyka w banku. W oparciu o dane empiryczne pochodzące ze sprawozdań finansowych dwunastu banków działających na polskim rynku starano się wykazać, jakie elementy i jakie strategie mają korzystny wpływ na wartość wskaźnika ROE. W ten sposób wykazano zależność między umiejętnością zarządzania ryzykiem i stopą zwrotu z kapitału własnego.
Słowa kluczowe: wskaźnik ROE, zarządzanie ryzykiem

EVALUATION OF THE EFFECTS OF BANKING RISK MANAGEMENT USING ROE

Abstract:
The purpose of this article is to show how you can evaluate the effectiveness of different types of risk management in the bank on the basis of ROE and its decomposition. This paper is an attempt to show which elements and which strategies have a positive impact on the value of ROE basing on empirical data derived from the financial statements of twelve banks operating on the Polish market. This paper shows the relationship between the ability to manage risk and rate of return on equity.
Keywords: index ROE, risk management