Zeszyty naukowe
Autor: Sylwia Bożek, Izabela Emerling 609
Strony: 609–620
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Należności stanowią bardzo istotną kategorię w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa jest dla zarządu jednym z istotniejszych obszarów decyzyjnych. Prawidłowe zarządzanie należnościami pozwala na ograniczenie kosztów całkowitych i poprawę funkcjonowania podmiotu, co jest celem zintegrowanego systemu zarządzania, również zarządzania ryzykiem np. spłaty należności. Zarządzanie należnościami dzieli się na określone etapy (kroki), z których zastosowanie ubezpieczenia jest szczególnie uzasadnione w kontekście monitoringu. Ubezpieczenie jest instrumentem monitoringu ryzyka spłaty należności w obrocie gospodarczym.
Celem artykułu jest poznanie roli ochrony ubezpieczeniowej w monitoringu ryzyka spłaty należności. Prezentowany artykuł podejmuje problemy teoretyczne, dlatego opiera się na metodzie konceptualnej analizy literatury w kierunku rozpoznania roli ochrony ubezpieczeniowej w zarządzaniu ryzykiem należności. Podstawową hipotezą badawczą jest założenie, że ubezpieczenia odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu ryzykiem wierzytelności jako metoda monitoringu. Weryfikacja powyższej hipotezy badawczej jest głównym celem artykułu.
Słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, ubezpieczenie, monitoring

INSURANCE AS METHOD OF MONITORING THE RISK OF DEBT REPAYMENT

Abstract:
Receivables are a very important category in the accounting of each company. Receivables management of the company is for executive one of the most important areas of decision-making. The correct receivables management helps to reduce the overall costs and improve the functioning of the company, which is the purpose of an integrated management system, risk management also, e.g. the risk of debt repayment. Receivables management is divided into specific stages (steps), of which using the of insurance is especially justified in the context of monitoring.
The aim of the article is understanding the role of insurance coverage in monitoring risk of debt repayment. The article takes the theoretical problems, therefore based on the conceptual analysis method of the literature towards the diagnosis of the role of insurance coverage in risk management duties. The main hypothesis of the research is the assumption that the insurance play a significant role in receivables risk management, as a method of monitoring. Verification of this research hypothesis is the main objective of the article.
Keywords: receivables management, insurance, monitoring