Zeszyty naukowe
Autor: Stanisław Flejterski, Małgorzata Porada-Rochoń 635
Strony: 635–645
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Prowadzenie działalności gospodarczej w dynamicznym otoczeniu, na które składa się m.in. wzrost niepewności oraz ryzyka, tym bardziej w warunkach kryzysowych, implikuje potrzebę reorientacji sposobu myślenia i podejmowania decyzji przez zarządzających. Zarzadzanie przedsiębiorstwem w obecnych czasach wymaga od zarządzających tak wiedzy, jak i doświadczenia, ale przede wszystkim uznania za konieczne przeprowadzanie procesów adaptacyjności przedsiębiorstwa, w tym jego struktur i zasobów, do rosnących i zmieniających się potrzeb otoczenia. Kluczowy dylemat tkwi w znajomości determinant skutecznie podejmowanego procesu dostosowawczego, szczegółowości i zakresu podejmowanych w jego ramach decyzji, w tym dywersyfikacji lub specjalizacji.
Metodologia badania – analiza literatury.
Wynik – Przeprowadzona analiza wskazuje, że w większości badań w ramach procesów dostosowawczych rekomenduje się działania ukierunkowane nadrzędnie w kierunku dywersyfikacji, ograniczając tym samym ryzyko skupienia się wyłącznie na kluczowym obszarze działalności. Zarządzający przedsiębiorstwem, w szczególności w sytuacji kryzysowej, w dywersyfikacji upatrują możliwość zwiększenia efektywności wyników finansowych. Podobnie, oczekują, że dywersyfikacja z większym prawdopodobieństwem pomoże zidentyfikować niszę rynkową/produktową. Działania wstrzymujące decyzje o dywersyfikacji rynku czy produktu wynikają z niewystarczających zasobów finansowych, jak również z ograniczonego dostępu do nich, co dobitnie uwypuklił kryzys globalny.
Oryginalność/wartość – dotychczas w literaturze polskiej nie prowadzono rozważań nad rolą dywersyfikacji i specjalizacji w procesach dostosowawczych.
Słowa kluczowe: kryzys, proces dostosowawczy, dywersyfikacja, specjalizacja

DIVERSICATION VERSUS SPECIALIZATION IN TURN AROUND PROCESSES. POST-CRISIS PERSPECTIVE

Abstract:
Purpose – Doing business in dynamic environment, which consists of increased uncertainty and risk, implies the need for reorientation of thinking and decision-making by managers. Management of the company at the present time requires knowledge as well as experience. But even more important is recognition of the need to carry out the turnaround process including its structures and resources to meet the growing and changing needs of the environment. A key dilemma lies in the knowledge of the determinants of successfully undertaken the process of adaptation, as well as details and scope in the framework of the decisions, including diversification or specialization.
Design/Methodology/approach – Analysis of the literature.
Findings – The Analysis shows that in most of the studies in the framework of turnaround process it was recommended actions directed toward the supremely diversification, thereby reducing the risk of focusing solely on the key area of activity. Management in particular in crisis, they perceive diversification as the possibility of increasing the efficiency of financial results. Similarly, they expect that diversification is more likely to help identify a market/product niche. Suspend the decision to diversify usually conditioned by insufficient financial resources as well as limited access to them, which clearly highlighted the global crisis.
Originality/value – Polish literature has not been discussion on the role of diversification and specialization in the turnaround process.
Keywords: crisis, turnaround process, diversification, specialization