Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Gwizdała 647
Strony: 647–657
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiące wstęp do wypracowania nowej procedury sterowania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych. Przedstawiono metody działania wobec ryzyka, oparte na technikach transferu i limitowania ryzyka pojedynczych kredytów oraz rozproszenia i limitowania portfela kredytowego.
Metodologia badania – Opisane wyniki badań mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora w tym przedmiocie. Jako podstawowe metody analizy i formułowania wniosków przyjęto dedukcję oraz indukcję.
Wynik – Banki, wybierając strategię sterowania ryzykiem, decydują się na takie decyzje, które dają możliwość efektywnego zarządzania ryzykiem w działalności kredytowej.
Oryginalność/wartość – Wybór instrumentów sterowania ryzykiem został dokonany wybiórczo spośród 30 analizowanych wskaźników finansowych.
Słowa kluczowe: sterowanie ryzykiem, portfel kredytowy, instrumenty

THE ROLE OF CREDIT RISK CONTROL IN MANAGING CREDIT PORTFOLIOS IN THE POLISH BANKING SECTOR

Abstract:
Purpose – The paper presents the results of research that are the introduction to development of the new credit risk control procedure in commercial banks. The article presents methods of dealing with risk, which are based on techniques of transferring and limiting individual credit risk and on diversification and limiting credit portfolio.
Design/Methodology/approach – The described results are partial and are a part of a broader research conducted by the author in this matter. As the basic methods of analysis and conclusions adopted deduction and induction.
Findings – Banks, while selecting risk control strategy, opt for such decisions, which give the ability to effectively manage the risks in the credit activity.
Originality/value – The choice of risk control instruments was made selectively among the 30 analyzed financial indicators.
Keywords: risk control, credit portfolio, instrument