Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Gostkowska-Drzewicka 801
Strony: 801–814
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest zbadanie udziału obligacji w strukturze kapitału przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała zastosowania metod opisu statystycznego oraz mierników struktury kapitału. Badaniem objęto lata 2007–2013, tj. okres od utworzenia WIG-u Deweloperzy, indeksu skupiającego przedsiębiorstwa prowadzące działalność deweloperską. W latach 2007–2013 80% przedsiębiorstw deweloperskich notowanych na GPW w Warszawie występowało w roli emitentów obligacji. Środki pozyskane w drodze tych emisji stanowiły źródło finansowania od 9,5 do 12,2% majątku ogółem. Pomimo licznych zalet, obligacje jako instrument finansowy, mogą stanowić źródło poważnych trudności, zwłaszcza w okresie spadku cen nieruchomości oraz problemów z ich sprzedażą. W efekcie zyski przedsiębiorstw deweloperskich mogą spaść do poziomu, który uniemożliwia terminową obsługę zadłużenia. Podkreślić należy, że symptomem zbliżających się trudności, a nawet upadłości, jest między innymi wysoki poziom relacji zadłużenia z tytułu obligacji do kapitalizacji rynkowej, połączony z systematycznym wzrostem tego wskaźnika.
Słowa kluczowe: źródło finansowania, deweloper, dłużne instrumenty finansowe

THE BONDS IN THE CAPITAL STRUCTURE OF REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANIES
LISTED ON WSE

Abstract:
The purpose of this article is to examine the share of bonds in the capital structure of real estate development companies listed on the WSE. Implementation of such formulated purpose required the application of statistical methods and measures of capital structure. The study covers the years 2007–2013, i.e. the period since the creation of WIG-developers, a sub-sector index includes companies belonging to the real estate development industry. 80% of development companies listed on the WSE assumed the role of bond issuers. The funds raised by these issuances were a source of total assets financing from 9.5% to 12.2%. Despite many advantages, the bonds as a financial instrument, can be a source of serious difficulties, especially in a period of decline in real estate prices and the problems of their sales. As a result, corporate profits can fall to a level that makes it impossible to service the debt timely. It should be emphasized that the high level of the debt under issued bonds to market capitalization combined with a systematic increase in this indicator, among other things, could be the symptom of serious financial troubles, even bankruptcy.
Keywords: source of financing, the developer, debt financial instruments