Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Nowak 815
Strony: 815–827
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – celem artykułu jest przedstawienie w aspekcie teoretycznym istoty i znaczenia kredytu handlowego poprzez analizę pojęć, definicji i jego cech oraz w aspekcie empirycznym ukazanie analizy wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa przemysłowe działające w Polsce.
Metodologia badania – charakter problemu badawczego przesądził o przyjęciu jako podstawy badań jakościowych, w których została zastosowana wielowymiarowa analiza zjawisk złożonych. W procesie analizy materiału empirycznego pochodzącego z badań pierwotnych wykorzystano również wskaźniki procentowe struktury, średnie ważone oraz hierarchię ważności zmiennych. Podstawą analiz i ocen były wyniki pogłębionych badań ankietowych, jakie zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2013 roku na próbie 61 przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego o zróżnicowanym charakterze i różnej domenie działalności.
Wynik – artykuł diagnozuje i ocenia stan i wykorzystanie jednego ze źródeł finansowania przedsiębiorstw, jakim jest kredyt kupiecki. Ukazuje również jego znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza w wypadku trudności z dostępem do innych źródeł, a także wskazuje podstawowe formy zabezpieczenia kredytu stosowane przez dostawców.
Oryginalność/wartość – autor próbuje poprzez pryzmat badań empirycznych ukazać fenomen kredytu kupieckiego jako jednego ze źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłowych.
Słowa kluczowe: kredyt handlowy, kredyt kupiecki, źródła finansowania przedsiębiorstw, koszt kapitału

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF THE TRADE CREDIT

Abstract:
Purpose – the paper presents the theoretical aspect of the nature and importance of the trade credit through the analysis of concepts, definitions and characteristics as well as in terms of the empirical analysis showing the use of trade credit by industrial companies operating in Poland.
Methodology – the nature of the research problem determined as a basis the adoption of qualitative research, in which the multivariate analysis of complex phenomena has been used. In the process of analysis of empirical material derived from primary studies there were also used the percentages structure factors, the weighted average and the hierarchy of variables. The basis of analyzes and assessments there were the results of in-depth surveys that were conducted in the second half of the year 2013 on a sample of 61 manufacturing companies of different nature and different business domain.
Findings – the paper diagnoses and assesses the status and usage of one of the corporate financing sources that is the trade credit. It also presents its importance for the development of enterprises, especially in case of difficulties with access to other sources, and also indicates the basic forms of credit collateral used by suppliers.
Value – the author tries through the prism of empirical research to show the phenomenon of the trade credit as one of the sources of financing the industrial enterprises.
Keywords: commercial credit, trade credit, sources of corporate financing, capital cost