Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz 829
Strony: 829–842
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych czynników, takich jak: rozmiar i wiek firmy, przynależność branżowa, charakter rodzinny i rodzaj osoby zarządzającej przedsiębiorstwem (właściciel a zatrudniony menedżer nie będący właścicielem) na kształtowanie się struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Metodologia badania – Dane do badania uzyskano z ankiety i bazy sprawozdań finansowych. Analizowano wskaźnik zadłużenia ogólnego, jak i odsetkowego. Analizę przeprowadzono dla 181 przedsiębiorstw, wykorzystując metodę ANOVA oraz test Studenta.
Wynik – Potwierdzono częściowo występującą zależność pomiędzy wielkością firmy, przynależnością branżową a strukturą kapitałową. Na poziomie całej próby badawczej można stwierdzić, że firmy rodzinne w większym stopniu korzystają z długu odsetkowego niż pozostałe oraz właściciele są bardziej skłonni do zadłużania się niż menedżerowie. Jednak w grupie mikroprzedsiębiorstw zachowania są odmienne – właściciele zadłużają się w mniejszym stopniu niż menedżerowie. Pomiędzy wiekiem przedsiębiorstwa a jego strukturą kapitałową nie występuje żadna zależność.
Oryginalność/wartość – Niewiele badań w zakresie determinant struktury kapitału uwzględnia cechy jakościowe, takie jak charakter rodzinny firmy czy rodzaj osoby kierującej firmą. Większość skupia się na danych stricte finansowych. W niniejszym artykule połączono dane ze sprawozdań finansowych i dane jakościowe pozyskane z ankiety.
Słowa kluczowe: struktura kapitału, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, zadłużenie ogółem, wiek firmy, rozmiar firmy, branża

SELECTED QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE IN MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN POLAND

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to examine the influence of selected factors as: the company size and age, industry where the company operates, family-owned business and the type of person managing the company (the owner of a hired manager not being the owner) on the micro, small and mediumsized enterprises capital structure.
Design/methodology/approach – Data used in study were obtained from the survey and financial statement database. We analyzed the total debt ratio and interest debt ratio. The analysis was performed for the 181 companies using ANOVA and Student’s test.
Findings – The relationship between company size, industry where the company operates and capital structure was confirmed partially. At the level of the entire sample it can be concluded that family-owned companies use often debt than the others and the owners are more willing to incur debts than managers. However, in the group of microenterprises behaviors are different - the owners are indebted less than managers. Between the age of the company and its capital structure there were no relationship.
Originality/value – Few studies on the determinants of capital structure takes into account the qualitative characteristics such as family-owned company or the type of person being in charge. Most focused on strictly financial data. In this article we combined data from the financial statements and qualitative data obtained from the survey.
Keywords: capital structure, microenterprise, small and medium-sized enterprises, family-owned businesses, total debt, age of the company, company size, industry