Zeszyty naukowe
Autor: Agata Adamska 177
Strony: 177–184
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie nowej koncepcji – ryzyka rozszczepionego, powstającego w sytuacji rozerwania związku między podejmowaniem ryzyka a ponoszeniem jego skutków.
Metodologia badania – Koncepcja ryzyka rozszczepionego została sformułowana w wyniku obserwacji zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.
Wynik – W artykule zaprezentowano także możliwość wykorzystania koncepcji ryzyka rozszczepionego w analizie przyczyn narastania w różnych obszarach ryzyka systemowego oraz sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się ryzyka rozszczepionego.
Oryginalność/wartość – Zaprezentowana koncepcja pomaga lepiej zrozumieć konsekwencje występującej coraz częściej sytuacji zakłócenia relacji między podejmowaniem decyzji a ponoszeniem odpowiedzialności za ich skutki.
Słowa kluczowe: ryzyko rozszczepione, niepewność, ład instytucjonalny

RISK AND RESPONSIBILITY

Abstract:
Purpose – The purpose of the article is to introduce the new concept of ‘fissional’ risk, that emerges as a result of disruption of the relationship between taking risk and bearing the consequences of risk.
Design/methodology/approach – The concept of ‘fissional’ risk arises from the observation of economic events that take place in the contemporary global economy.
Findings –The article also looks at the prospects for practical applications of the concept in the analysis of causes that might lead to an uncertainty increase in various areas and methods that might be employed to limit the spread of ‘fissional’ risk.
Originality/value – The concept introduced makes it easier to understand the consequences of this phenomenon.
Keywords: ‘fissional’ risk, uncertainty, institutional order