Zeszyty naukowe
Autor: Waldemar Gos 61
Strony: 61-72
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest określenie i ocena kierunków zmian polskich regulacji rachunkowości.
Metodologia badania – W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł oraz metody dedukcji i indukcji.
Wynik – W opracowaniu wykazuje się, że zmiany regulacji rachunkowości powinny być powiązane z informacyjnymi potrzebami użytkowników.
Oryginalność/wartość – W artykule stawia się hipotezę, że regulacje z zakresu rachunkowości powinny ułatwiać nie tylko sporządzanie sprawozdań finansowych, ale również prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Słowa kluczowe: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, informacja, prawo bilansowe

ASSESSMENT OF CHANGES IN THE POLISH ACCOUNTING REGULATIONS – BETWEEN INFORMATIONAL NEEDS OF USERS’ AND THE EXPECTATIONS FOR SIMPLIFICATION

Abstract:
Purpose – The purpose of the article is to present and assess directions of changes in the Polish
accounting regulations.
Design/methodology/approach – The method of the source analysis as well as deductive an inductive reason were used in the study.
Findings – The study shows that changes in the accounting regulations should be tied to informational needs of the users.
Originality/value – The following hypothesis was proposed: regulations of accounting should not only make the preparation of financial statements easier but also affect in the same way keeping the book accounts.
Keywords: accounting, financial reporting, information, accounting regulations