Zeszyty naukowe
Autor: Stanisław Hońko 73
Strony: 73–85
pdfpełen tekst
 
Streszczenie:
Cel – Analiza ujawnień dotyczących wartości godziwej wymaganych przez MSSF 13 na podstawie wybranych spółek branży deweloperskiej.
Metodologia badania – Najważniejszym materiałem źródłowym są ujawnienia dotyczące hierarchii wartości godziwej zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Analiza tych materiałów została poprzedzona krótkim wprowadzeniem systematyzującym wiedzę na temat MSSF 13, a w szczególności zakresu obowiązkowych ujawnień. Tekst został uporządkowany zgodnie z podejściem indukcyjnym.
Wynik – Analiza wybranych sprawozdań finansowych spółek branży deweloperskiej prowadzi do stwierdzenia, że zwiększenie zakresu obowiązkowych ujawnień w zakresie wartości godziwej według MSSF 13 nie przekłada się wprost na poprawę jakości informacji o założeniach stosowanych w procesie wyceny w wartości godziwej.
Oryginalność/wartość – W tekście opisano wyniki badań jakości ujawnień związanych z hierarchią wartości godziwej. Ze względu na dobór do badania spółek branży deweloperskiej możliwe było zaprezentowanie hierarchii wartości godziwej aktywów niefinansowych, co jest wymagane w sprawozdaniach finansowych za 2013 rok. Można zatem przyjąć, że badania te negatywnie weryfikują w praktyce założenia długo oczekiwanego MSSF, porządkującego zasady szacowania wartości godziwej.
Słowa kluczowe: wartość godziwa, MSR/MSSF, badanie jakości ujawnień

LESS-FAIR VALUE – HIERARCHY OF FAIR VALUE IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE SELECTED ENTITIES OF THE DEVELOPMENT INDUSTRY

Abstract:
Purpose – Analysis of disclosures referring the fair value that are required by the IFRS 13, performed on the selected developer companies.
Design/methodology/approach – The main data in the analysis comes from disclosures on the fair value hierarchy included in the consolidated financial statements. The research complies with the inductive approach.
Findings – Increasing the quantity of information about fair value according to the IFRS 13 does not result in enhancing the quality of information about assumptions made in the fair value measurement process.
Originality/value – The article presents the results of the assessment of quality of information about fair value hierarchy. Data comprises of the financial statements of developers, thus the results refers to the nonfinancial assets. The results contradict the assumptions of long-awaited IFRS that was intended to arrange the rules of fair value measurement.
Keywords: fair value, IAS/IFRS, research on the quality of disclosure