Zeszyty naukowe
Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska 87
Strony: 87–95
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Ukazanie istoty podatku jako kategorii finansowej w odniesieniu do nauki i praktyki rachunkowości, szczególnie ksiąg rachunkowych, co bezpośrednio oddziałuje na jakość sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa.
Metoda badania – Badanie literatury, norm prawa podatkowego i o rachunkowości oraz orzecznictwa sądowego.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono definicje podatku w świetle nauki finansów i rachunkowości.
Oryginalność/wartość – Oryginalne przedstawienie definicji podatku w kontekście jakości obrazu finansów przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych.
Słowa kluczowe: podatek, finanse przedsiębiorstwa, księgi rachunkowe

THE FINANCE AND ACCOUNTING FEATURES OF TAX

Abstract:
Purpose – Illustrate what is the tax as a financial category in relation to the science and practice of accounting, particularly accounting books, thereby directly affects the quality of the financial statements of the enterprise.
Design/methodology/approach – Literature review, analysis of tax and accounting and law and cases.
Findings – As a result of the study presented definition of the tax in the light of the science of finance and accounting.
Originality/value – Original presentation of the definition the tax in the context of the quality of finance companies in the financial statements.
Keywords: tax, corporate finance, accounting books