Zeszyty naukowe
Autor: Magdalena Janowicz 97
Strony: 97–108
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Analiza zmian w zakresie wykorzystania metod księgowego rozliczenia połączenia jednostek pod wspólną kontrolą (PJPWK), stosowanych przez polskie spółki publiczne sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF w latach 2005–2012.
Metodologia badania – Analiza literatury, analiza treści, badania ankietowe, metoda indukcji i dedukcji.
Wynik – Większość analizowanych PJPWK jest rozliczana w księgach rachunkowych przy wykorzystaniu metod opierających się na wykorzystaniu wartości księgowych, choć wykorzystane metody nie zawsze są zgodne z tymi, na które zezwalają obowiązujące przepisy prawne.
Oryginalność/wartość – Wyniki przeprowadzonego badania mogą stanowić podstawę do wskazania kierunków zmian obowiązujących regulacji rachunkowości w zakresie połączeń spółek.
Słowa kluczowe: połączenia jednostek pod wspólną kontrolą, metody księgowego rozliczenia połączenia, sprawozdawczość finansowa, prawne połączenia spółek, regulacje rachunkowości

METHODS OF ACCOUNTING FOR BUSSINESS COMBINATIONS UNDER COMMON CONTROL IN THE PRACTICE OF POLISH PUBLIC COMPANIES PREPARING THEIR FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH IFRS

Abstract:
Purpose – The analysis of changes in the use of methods of accounting for business combinations under common control (BCUCC) used by Polish public companies preparing their financial statements in accordance with IFRS in years 2005–2012.
Design/methodology/approach – Literature analysis, content analysis, questionnaire research, deductive and inductive reasoning.
Findings – Most of the analysed BCUCC was accounted with the use of methods based on book values, however, not all of the methods are allowed by accounting regulations.
Originality/value – The research results might be used as a basis for pointing the directions of changes in accounting regulations related to business combinations.
Keywords: financial reporting; mergers; accounting regulations; business combinations under common control; methods of accounting for business combinations