Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Wanda Maruszewska 109
Strony: 109–120
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest wykazanie, że w sytuacji braku jednoznacznych i precyzyjnych zapisów prawa bilansowego konieczne jest szersze wprowadzenie etyki do regulacji rachunkowości. Braki
ujęcia etyki zawodowej w regulacjach prawnych rachunkowości stwarzają zagrożenie nietycznego postępowania skutkującego nieprawidłową prezentacją informacji zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych.
Metodologia badania – Badanie ankietowe przeprowadzono w 2013 roku na grupie osób zajmujących się zawodowo rachunkowością i ubiegających się o certyfikat księgowy uprawniający do świadczenia usług rachunkowości. W badaniu zebrano dziewięćdziesiąt siedem ankiet, które poddano analizie statystycznej, głównie wykorzystując miary opisowe.
Wynik – W wyniku przeprowadzonego badania ustalono, że ponad 1/3 respondentów nie sprzeciwiłaby się manipulacjom w dokumentacji zasad (polityce) rachunkowości, mimo dobrej znajomości regulacji prawnych. Niepokojące są wyniki badania, które wskazują, że najbardziej skłonne do zachowań nieetycznych są osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz te z najdłuższym stażem zawodowym.
Oryginalność/wartość – Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że profesjonalizm w zawodach związanych z rachunkowością nie może opierać się wyłącznie na regulacjach prawnych. Artykuł podkreśla konieczność zwiększenia roli etyki w regulacjach rachunkowości. Zdaniem autorki niniejszej pracy podniesienie rangi etyki zawodowej w rachunkowości jest prostym i jednocześnie najwłaściwszym rozwiązaniem służącym doprecyzowaniu elastycznych regulacji rachunkowości.
Słowa kluczowe: etyka zawodowa w rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość

DEFICIENCIES OF PROFESSIONAL ETHICS IN THE REGULATIONS OF MODERN ACCOUNTING

Abstract:
Purpose – Article aims at demonstrating that encompassing ethics into the accounting principles is a must when accounting legislation is neither explicit nor precise. Deficiencies of professional ethics in accounting are posing a threat of unethical behaviour that might result in unfair presentation of financial information disclosed in financial reporting.
Design/methodology/approach – A questionnaire survey was conducted among accounting professionals applying for accounting certificate in 2013. There were 97 questionnaires collected in the study. The analysis of data collected was mainly based on descriptive statistical measures.
Findings – The main finding is that more than 1/3 of respondents indicated that they would manipulate accounting policy, despite of proper knowledge of accounting legislation. Another worrisome finding shows that accountants with management responsibilities and senior employees are willing to manipulate more often.
Originality/value – The findings show that professionalism in accounting shall encompass ethical conduct. Legal regulation is not enough in order to achieve a success in financial reporting, so ethics should be wider included into the theory of accounting. Professional ethics is the only „sealing” for flexible regulations that lack explicit and precise solutions in many areas.
Keywords: accounting ethics, financial reporting, accounting